תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון "מתוק וקל" (להלן: “האתר”)

1. כללי:

1.1 אתר זה הינו אתר סחר אלקטרוני המאפשר לגולשי האתר (להלן גם: “המשתמש” ו/או “המזמין” ו/או “הלקוח”) לרכוש באופן קמעונאי מוצרי צריכה מגוונים . האתר מנוהל ומופעל ע”י בעלת האתר, חברת מתוק וקל בע”מ (להלן: “החברה”), מרחוב אלון התבור 15, קיסריה.
1.2 תקנון זה, וכן “מדיניות הפרטיות” המפורסמת באתר, מסדירים את תנאי השימוש באתר (להלן: “תנאי השימוש”), וחלים על כל שימוש באתר ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר, באמצעות כל מחשב או אמצעי תקשורת אחר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
1.3 השימוש באתר כפוף לקבלת כל התנאים הכלולים במסמך זה ובמדיניות הפרטיות של האתר. משתמש שאינו מסכים לתנאים האמורים, כולם או חלקם, לא יהא רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו לכל מטרה שהיא ועצם השימוש באתר מהווה אישור בלתי מותנה ו/או בלתי מסויג, לפיו המשתמש קרא את הוראות התקנון ואת תנאי מדיניות הפרטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת, והוא מסכים לקבלן ולפעול לפיהן.
1.4 תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא מתן הודעה מראש או בדיעבד. הנוסח המעודכן של תנאי השימוש כפי שמפורסם באתר יהיה הנוסח המחייב והקובע בכל מועד, וזאת גם אם היה תקף נוסח שונה במועד ההצטרפות לאתר של המשתמש ו/או במועד השימוש באתר. האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש העדכניים באתר חלה על אך ורק על המשתמש.
1.5 החברה מקפידה על הצגת תוכן מעודכן, נכון ומדויק באתר ו/או על תחזוקת האתר, אולם יתכן כי יופיעו באתר אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או שיבושים ו/או תקלות טכניות, שאינם באחריות החברה, כמפורט בהרחבה להלן.
1.6 החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש או בדיעבד, לעדכן ו/או לשנות ו/או להסיר את תוכנו של האתר, לרבות השירותים הכלולים בו, כולם או מקצתם, להגביל את הגישה לשירותי האתר ו/או להפסיק את פעילות האתר, כולה או מקצתה, לתקופה מסוימת או בלתי מוגבלת.
1.7 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין תנאי השימוש, יגברו ויחולו תנאי השימוש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי לצד תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה, עשויים לחול תנאים פרטניים בנוגע למבצעים שונים, שוברים, הנחות וכיו”ב, אשר אינם מבטלים את תנאי השימוש אלא מתווספים להם.
1.8 השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל האמור בלשון זכר ו/או ביחיד, מתייחס אף ללשון נקבה ו/או לרבים, בהתאמה, למעט אם תוכן הדברים או הקשרם מחייב פרשנות אחרת.

2. השימוש באתר

2.1 השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים בני 18 שנים ומעלה. בעצם השימוש מכל סוג שהוא באתר ו/או בתוכן האתר מאשר המשתמש כי גילו מבוגר מ-18 שנים.
2.2 השימוש באתר ו/או בתוכן האתר, כולו או מקצתו, מותר לצרכים פרטיים, אישיים ובלתי מסחריים בלבד. חל איסור מוחלט על המשתמש ו/או על צד שלישי כלשהו לעשות באתר ו/או בתוכן האתר כל שימוש מסחרי, לרבות לשם יצירת מאגר מידע, רשומות תפוצה וכיו”ב, ו/או לשם העתקת, הפצת, הצגת חלק כלשהו של האתר ו/או תוכן האתר ו/או תקנון זה.
2.3 המכירה באתר מיועדת עבור קהל הלקוחות הצרכני בלבד ולשם מכירה קמעונאית בלבד, שנועדה לצרכיו הפרטיים של המשתמש. חל איסור מוחלט לבצע באתר כל הזמנה למטרות מסחריות או סיטונאיות. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי לקבוע מעת לעת מגבלות על כמות יחידות מוצר שאותן ניתן לרכוש ברכישה אחת, ולבטל ו/או להפחית כל הזמנה העלולה להביא להפרה של תנאי השימוש.
2.4 בעת ביצוע רכישה באמצעות האתר יצורף המשתמש באופן אוטומטי למאגר הלקוחות של החברה.
2.5 החברה תהא רשאית למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר ו/או למנוע מהם להזמין מוצרים דרך האתר ו/או לבטל את רישומם לאתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.
2.6 באחריות המשתמש למנוע גישה לחשבונו ממי שאינו מוסמך לכך מטעמו ולחברה לא תהא אחריות בגין נזק כלשהו הנובע מביצוע הזמנה ע”י גורם בלתי מורשה אצל המשתמש.

3. ביצוע הזמנות באתר

3.1 רכישת מוצר באתר אפשרית בדרך של רישום מלא (פתיחת חשבון משתמש) באתר. במסגרת הרישום לאתר נדרש המשתמש לבחור את “שם המשתמש” ואת הסיסמא לאתר, וכן למסור פרטים אישיים ופרטי התקשרות בסיסיים, כגון: שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח, תאריך לידה וכו’.
3.2 כל משתמש אשר נרשם לאתר ו/או מבצע הזמנה באתר נותן הסכמתו כי החברה תשמור את פרטיו האישיים, לרבות פרטי ההתקשרות עמו, ב”מאגר מידע”, כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.
3.3 המשתמש נדרש להקפיד על מסירת פרטים מלאים, מדויקים ועדכניים. החברה לא תישא באחריות כלשהי לתקלות הנובעות מהזנת פרטים שגוים, חסרים או בלתי מעודכנים. היה ויוחזרו מוצרים לחברה כתוצאה מהזנת פרטים שגוים, חסרים או בלתי מעודכנים כאמור, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
3.4 מסירת פרטים אישיים כוזבים הינה אסורה לחלוטין, מהווה עבירה פלילית וחושפת את המשתמש להליכים משפטיים, לרבות בגין נזקים שיגרמו לחברה כתוצאה מכך. החברה רשאית תהא פטורה מכל חובה ו/או אחריות בכל מקרה של מסירת פרטים כוזבים ו/או שגויים.
3.5 במהלך ביצוע ההזמנה רשאי המשתמש להוסיף ל”סל הקניות” כל מוצר מבין רשימת המוצרים באתר אשר קיים במלאי. כל עוד לא נסתיימה ההזמנה, רשאי המשתמש להוסיף או להסיר מוצרים מסל הקניות. בתום בחירת המוצרים יחל תהליך ביצוע התשלום, במסגרתו נדרש המשתמש למסור את הפרטים הרלוונטיים ובכלל זה את פרטי אמצעי התשלום שבאמצעותו יבוצע התשלום.
3.6 ניתן לבצע את התשלום עבור רכישת מוצרים באתר באמצעות כרטיסי האשראי הבאים בלבד: אמריקן אקספרס, מסטרקרד, ישראכרט, ויזה. כל משתמש רשאי לשלם באמצעות כרטיס אשראי הנושא את שמו בלבד.
3.7 לא ניתן לבצע תשלום עבור רכישת מוצרים באתר בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות תשלום במזומן בעת ביצוע המסירה ו/או באמצעות המחאות ו/או כרטיסי מתנה ו/או תווי קנייה.
3.8 על אף האמור לעיל החברה שומרת על זכותה לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים, לרבות שימוש באמצעי תשלום אחרים, לכל המשתמשים או לחלקם לפי שיקול דעתה הבלעדי.
3.9 תהליך ההזמנה יושלם לאחר קבלת אישור חברת האשראי, ובכפוף לכך שלא הפר המשתמש תנאי כלשהו מתנאי השימוש. תוך זמן קצר מסיום ביצוע ההזמנה והתשלום, יישלח ללקוח אישור הזמנה בדואר אלקטרוני ויחל תהליך אספקת ההזמנה ללקוח, בהתאם לצורת המשלוח אותה בחר הלקוח בהזמנה.
3.10 חשבונית בגין התשלום עבור ההזמנה תומצא למזמין לא יאוחר ממועד אספקת המשלוח ללקוח. הלקוח מסכים בזאת לקבל את החשבונית בדוא”ל בלבד.
3.11 רכישת המוצרים באתר כפופה למחיר הזמנה מינימלי, אשר עשוי להשתנות מעת לעת ומהזמנה להזמנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
3.12 בכל שאלה הנוגעת להזמנה שבוצעה דרך האתר ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון: 073-2017469.

4. המוצרים ומחיריהם

4.1 מגוון המוצרים המוצע למכירה באתר נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה אינה מתחייבת לקיים מגוון מוצרים מסוים כלשהו והינה רשאית להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות את מגוון המוצרים בכל עת, ללא מתן הודעה מראש.
4.2 החברה אינה מתחייבת לכך שכל המוצרים המוצגים באתר אכן קיימים בפועל במלאי בכל עת, ולא תהיה אחראית במקרה של חוסר במוצר כזה או אחר שהוזמן ע”י המשתמש.
4.3 תאריך התפוגה של מוצר שסופק הינו בתוך פרק זמן סביר לפני תום תאריך התפוגה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
4.4 תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצורך המחשה בלבד.
4.5 התיאור המילולי של המוצר ושל מאפייניו המופיע לצד כל מוצר באתר הינו תיאור כללי ובלתי ממצה. החברה פועלת על מנת לספק את המידע הנכון והמלא של המוצרים ואולם אין ביכולתה להתחייב לכך. נתוני המוצרים המוצגים באתר מבוססים על מידע שנמסר ע”י יצרני או ספקי אותו המוצר, הנושאים באחריות לגבי נכונותם ודיוקם של נתוני המוצר. נתוני המוצרים המחייבים הם אלה המופיעים על אריזות המוצרים בלבד. מובהר כי אין להסתמך על פירוט מרכיבי המוצר כפי שהם מופיעים באתר (לרבות לענין נוכחות אלרגנים ו/או גלוטן), אלא יש לקרוא את הפירוט המופיע על גבי המוצר עצמו, לפני השימוש בו.
4.6 מחירי המוצרים המופיעים ליד כל מוצר באתר כוללים מס ערך מוסף. המחיר המחייב והקובע של מוצר מסוים הוא מחירו במועד אישור ההזמנה. החברה רשאית לעדכן בכל עת את מחירי המוצרים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.
4.7 החברה פועלת על מנת להבטיח את נכונותם של המחירים המופיעים באתר, אולם יתכנו אי דיוקים ו/או שגיאות. במקרה שנפלה טעות במחירו של מוצר, תציע החברה ללקוח לרכוש את המוצר במחיר הנכון או לחילופין לבטל את ההזמנה.
4.8 החברה רשאית להציע מוצרים שונים ו/או מבצעים /או הנחות ו/או הטבות ו/או תנאים מסוימים לכל המשתמשים או לחלקם, בתנאים אשר ייקבעו על ידה, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, וכן רשאית היא להפסיק להציע אותם בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
4.9 ניתן לממש קופונים מתאימים באתר. תנאי המימוש המחייבים של הקופונים הם בהתאם למפורט בקופונים. ניתן לממש קופון אחד בלבד בכל הזמנה.

5. מועדי אספקה ואזורי חלוקה

5.1 החברה תספק ללקוח את המוצרים הכלולים בהזמנה, בכפוף לקבלת תשלום מלא בגינם, באמצעות משלוח לכתובת הלקוח אשר צוינה בעת ההרשמה לשירות או בעת ביצוע ההזמנה.
5.2 המוצרים יסופקו ללקוח, בתוך 7 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה, אלא אם נמסרה ללקוח הודעה אחרת.
5.3 אספקת המוצרים הכלולים בהזמנה כפופה לקיום המוצרים במלאי ולמידת זמינותם למשלוח בתוך זמן סביר. מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים הכלולים בהזמנה, בין אם צוין כי הם קיימים במלאי ובין אם לאו, ולמזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה בנושא.
5.4 ככל שלא ניתן לספק מוצר שהוזמן עקב מחסור במלאי או מכל סיבה אחרת, יהיה רשאי המזמין להחליט האם ברצונו לקבל מוצר חלופי או לקבל זיכוי בגין המוצר המקורי. למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר למוצר שלא סופק או בקשר לאספקת מוצר תחליפי במקום המוצר שהוזמן.
5.5 היה ובמועד אספקת המוצרים לא יהיה הלקוח ו/או מי מטעמו במען שאליו בוצעה ההזמנה, הלקוח מאשר בזאת לחברה להשאיר את המוצרים ליד דלת מענו או בכל מקום אחר הסמוך לכניסה למענו. מובהר במפורש כי האחריות על המוצרים שהושארו כאמור תחול על הלקוח בלבד וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה נגד החברה בנוגע לכך.
5.6 המוצרים המוזמנים יארזו בשקיות ניילון ו/או בכל אריזה אחרת, לפי שיקול דעת החברה, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
5.7 על המזמין מוטלת החובה לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוותה להזמנה ולחשבונית שהוצאה בגין ההזמנה.
5.8 במקרה של אי התאמה בין המוצרים שהוזמנו לבין המוצרים שסופקו וכן בכל מקרה של אי שביעות רצון בנוגע למשלוח, יש להודיע על כך למוקד שירות הלקוחות, לא יאוחר מ- 24 שעות ממועד קבלת ההזמנה.
5.9 מועדי האספקה שיוצעו באתר ייקבעו בהתאם ליכולת האספקה באותה עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
5.10 לא ניתן לבצע הזמנה לכתובת שהיא תא דואר או לכתובת מחוץ למדינת ישראל.
5.11 השירות שניתן מוענק באזורים מסוימים בלבד, המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכי אספקת המוצרים כפופה לקיום נגישות סבירה לשליח. מובהר כי ייתכנו אזורים בהם זמן האספקה יהיה ארוך יותר.
5.12 איחור ו/או הקדמה במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא, לא יפטור את המזמין מחובת התשלום בגין ההזמנה.

6. החזרת מוצרים / ביטול עסקה

6.1 מרגע שאושרה הזמנה כאמור, לא ניתן עוד לשנותה ו/או לבטלה באמצעות האתר. ניתן לבטל הזמנה או לבצע בה שינויים דרך פניה לשירות הלקוחות עד 24 שעות לפני מועד האספקה שצוין בהזמנה.
6.2 החברה תהא רשאית בכל עת לבטל הזמנה לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף למתן הודעה מראש או בדיעבד ללקוח, ומבלי שתקום ללקוח זכות לפיצוי ו/או טענה ו/או דרישה בגין ביטול ההזמנה.
6.3 ניתן להחזיר מוצרים פסידים ו/או מתכלים עד 14 יום מתאריך התפוגה של המוצר, בכפוף להצגת חשבונית בגין קניית המוצר ולהחזרת המוצר באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו כל שימוש.
6.4 ניתן להחזיר מוצרים שאינם מוצרים פסידים ו/או מתכלים ו/או שלא קיים לגביהם מועד תפוגה, עד 21 יום ממועד ההזמנה.

7. אחריות

7.1 המשתמש אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש על ידו ו/או על ידי מי מטעמו באתר זה ויישא באחריות מלאה לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לחברה ו/או מי מטעמה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו, לרבות – ומבלי לגרוע מכלליות האמור – בגין טעות בהקלדת פרטי הלקוח ו/או בהקלדת נתוני ההזמנה.
7.2 המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, בגין הפרת תנאי השימוש ו/או בגין מעשה ו/או מחדל כלשהו של המשתמש.
7.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי:

7.3.1 אתר זה, על כל שירותיו ותכניו, מוצעים לשימוש במצבם כמו שהוא (“AS IS”). השימוש באתר כפוף לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט. החברה פטורה מכל אחריות לנזק, מכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או שיבושים ו/או תקלות טכניות וכיו”ב, באתר ו/או בקשר אליו, או עקב טעות או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט, לרבות הפרעות, ניתוקים וכיו”ב.
7.3.2 החברה אינה אחראית, ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת האינטרנט על כל רכיביה ולא תישא בכל אחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאת, איחורים, מניעת רווח וכיו”ב, אשר יגרמו למשתמש במישרין או בעקיפין.
7.3.3 החברה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה באתר, לרבות כתוצאה מביצוע רכישה באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו, לרבות גרימת נזק לאתר ע”י צד שלישי.
7.3.4 החברה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי אחר כלשהו עקב איחור במועד אספקה או עקב אספקת מוצרים מקולקלים ו/או פגומים, למעט אם הפגם או הקלקול נובע מרשלנותה.
7.3.5 החברה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי אחר כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל שאינו בשליטתה, לרבות עקב כוח עליון.
7.3.6 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי בכל מקרה אחריות החברה תהיה מוגבלת עד לגובה מחיר המוצר בלבד.
7.3.7 החברה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בקשר עם פירוט ו/או נתוני המוצרים באתר, אשר נמסרו ע”י יצרני המוצר והינם באחריותם בלבד.
7.3.8 החברה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בכל הקשור למוצרים שהוצגו באתר ואשר יוצרו ע”י יצרן המוצר וסופקו על ידו לחברה, והכל בכפוף לאחריות החלה על החברה על פי כל דין.
7.3.9 החברה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בכל הקשור למידע מסחרי/פרסומי ו/או קישורים לאתרים נוספים שהוצגו באתר, ואינה אחראית לתוכן ו/או למידע כלשהם שהיא אינה המקור להם.
7.3.10 האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים בעלי אופי מסחרי במסגרת האתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים העשויים להיות מוצעים בהם למכירה.

8. קניין רוחני

8.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה וכל מידע מכל מין וסוג שהוא באתר זה לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים וכיו”ב, עיצוב האתר, תוכנות, קבצים, תכנים, טקסטים, תמונות, טכנולוגיות, קוד מחשב, מאגר נתונים וכיו”ב (להלן: “תוכן האתר”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין, ואין לעשות בהם כל שימוש.
8.2 אין בעצם הכניסה לאתר ו/או השימוש בו כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. המשתמש אינו רשאי להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג, לבצע, לשכפל או לסחור בתוכן האתר באתר, ללא הרשאה מפורשת ובכתב מאת החברה.
8.3 שם החברה ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בפרסומם ברשת האינטרנט ו/או בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
8.4 תמונות המוצרים ופרטים אודות המוצרים הנמסרים ע”י יצרני ו/או ספקי המוצרים, אשר מפרים זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים, יהיו באחריות אותו יצרן ו/או ספק בלבד.
8.5 כל הצגה באתר של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, לא יהוו פרסומת ו/או המלצה כלשהי לגביהם.
8.6 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר ו/או מידע כלשהו מתוך האתר (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תמונות, סימני מסחר, טקסטים וקוד מחשב), ללא הרשאה מפורשת ובכתב מאת החברה.
8.7 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, ללא הרשאה מפורשת ובכתב מאת החברה.
8.8 אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, ללא הרשאה מפורשת ובכתב מאת החברה. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר בכל אמצעי שהוא ו/או להפיצם ברבים בצורה מסחרית.

9. דין וסמכות שיפוט

9.1 על השימוש באתר ועל ההתקשרות דרכו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
9.2 מקום השיפוט הבלעדי בגין כל מחלוקת ו/או עניין הקשור בתקנון זה ו/או באתר זה מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב, ישראל.